اميد
توسط : ameneh66211
بهترين چراغ زندگي نور اميد است اگر كسي اميد نداشته باشد زندگي براي او روشني ندارد
شنبه 8/2/1386 - 17:0
پسندیدم 0
UserName