اولین کتاب را چه کسانی نوشتند؟
توسط : 3xz

این سوالی است که مفضل بن عمر از امام جعفر صادق(ع) می پرسد.

جواب امام صادق(ع):

اولین کتاب را پبامبران نوشتند و طبیعی است که آنها درزمانی مبادرت به نوشتن کتاب کردند که آدمی توانسته بود خط را برای نوشتن ابداع نماید وقتی خط ابداع شد بعضی از اقوام مانند مصریها خط را روی برگ های گیاه می نوشتند باین ترتیب که برگهای گیاهی مخصوص را که در مصر میروئید بهم میچسباندند تا این که عریض شود و روی آن مینوشتند و آنگاه بعد از خشک شدن مرکب لوله میکردند و بشکل طومار در می آوردند و در مصر قدیم طومارهائی که روی آن نوشته بودند بطول چهل ذرع نیز وجود داشته.

بعضی از اقوام چون دسترس بان گیاه که مصریان برآن می نوشتند نداشتند پوست جانوران و بخصوص بز و گوسفند را برای نوشتن انتخاب میکردند و برآن ها می نوشتند ووقتی میخواستند که نوشته ای باقی بماند آن را بر سنگ نقش می کردند و بر اثر تصرفات هوا از بین نمیرفت.

کاغذ اختراع چینی ها میباشد و آنها توانستند که با ابریشم کاغذ بسازند و مدتی گذشت تا این که اقوام دیگر از جمله ما که عرب هستیم طرز ساختن کاغذ را از چینی ها فرا گرفتیم ولی هنوز نمیدانیم که از ابریشم چگونه باید کاغذ ساخت و بهمین جهت کاغذ اعلای ابریشمین از چین وارد میشود و بازرگانان ما آن کاغذ را از چین با کشتی وارد میکنند و در این شهر و شهرهای دیگر میفروشند و چون ساختمان کاغذ حتی در این جا گران تمام میشود باید حتی الامکان در موقع درس از لوح استفاده کرد.

مفضل گفت چرا در اینجا کاغذ ابریشمی نمیسازند؟

پاسخ: برای اینکه بتوان از ابریشم کاغذ ساخت بایستی کرم ابریشم را پرورش داد و در این جا رغبتی به پرورش کرم ابریشم ندارند و درخت توت که برگ هایش غذای کرم ابریشم است کمتر در اینجا وجود دارد.


شنبه 8/2/1386 - 11:18
پسندیدم 0
UserName