خدايا اين چه رسميست . . . ؟
توسط : عافی

زدم فرياد خدايا اين چه رسمي ست؟ رفيقان را جدا کردن هنر نيست

رفيقان قلب انسانند خدايا بدون قلب چگونه ميتوان زيست

جمعه 7/2/1386 - 0:45
پسندیدم 0
UserName