تفاوت عاشق بودن و کسي را دوست داشتن
توسط : dj_chiken1990

 1- هنگام ديدن کسي که عاشق او هستيد تپش قلب شما زياد شده و هيجان زده خواهيد شد اما هنگاميکه کسي را مي بينيد
که آنرا دوست داريد احساس سرور و خوشحالي مي کنيد.
2- هنگاميکه عاشق هستيد زمستان در نظر شما بهار است وليکن هنگاميکه کسي را دوست داريد زمستان فقط فصلي
زيبا (زمستاني زيبا) است.
3-وقتي که به کسي که عاشقش هستيد نگاه مي کنيد خجالت مي کشيد وليکن هنگاميکه به کسي که دوستش داريد مي
نگريد لبخند خواهيد زد.
4- وقتي در کنار معشوق خود هستيد نمي توانيد هرآنچه را در ذهن داريد بيان کنيد اما در مورد کسي که دوستش داريد
شما توانايي آنرا داريد.
5- در مواجه شدن با کسي که عاشقش هستيد خجالت ميکشيد ويا حتي دست و پاي خود را گم ميکنيد اما در مورد فردي
که دئستش داريدراحت تر بوده و توانايي ابراز وجود خواهيد داشت.
6- شما نمي توانيد به چشمان کسيکه عاشقش هستيد مستقيم و طو لاني نگاه کنيد ما مي توانيد در حالي که لبخندي بر لب
داريد مدتها به چشمان فردي که دوستش داريد نگاه کنيد.
7- وقتی معشوقه شما گریه می کندشما نیز گریه خواهید کرد و اما درمورد کسی که دوستش دارید سعی بر آرام کردن او
می کنید.
8- احساس عاشق بودن و درک آن از طریق نگاه (دیدن) است اما درر درک دوست داشتن بیشتر ازطریق شنوایی است.
9- شما می توانید یک رابطه دوستی را پایان دهید اما هرگز نمی توانید چشمان خود را براحساس عاشق بودن ببندید چرا
که حتی اگر این کار را بکنید ، عشق همچنان قطره ای در قلب شما و برای همیشه باقی می ماند.

پنج شنبه 6/2/1386 - 15:51
پسندیدم 0
UserName