شادی را دعوت کن..

 شادی رابه زندگیت دعوت کن تا برای همیشه بماند...

هرچه بیشتر به شادی اجازه بدهی که تورا لمس کند و لبریز شود بیشتر در زندگیت خواهد ماند. شادی را به درون لحظاتت واردساز وارزشی را خلق کن تا برای همیشه با آن باشی.

و شادی را به دیگران منتقل کن تا هر لحظه هدیه ای دریافت کنی.

 

شنبه 25/1/1386 - 10:15
پسندیدم 0
UserName