توكل
توسط : alendelon

گفت آري گر توكل رهبر است                            اين سبب هم سنت پيغمبر است

گفت پيغمبر به آواز بلند                                   با توكل زانوي اشتر ببند

رمز الكاسب حبيب الله شنو                             از توكل در سبب كاهل مشو

چهارشنبه 22/1/1386 - 3:49
پسندیدم 0
UserName