خداوند مرا همان گونه که هستم دوست دارد.........
توسط : somayyeh_115
خداوند مرا همان گونه که هستم دوست دارد.........اما آن قدر دوستم دارد که اجازه نمی دهد همین طور باقی بمانم....
سه شنبه 21/1/1386 - 23:33
پسندیدم 0
UserName