هوسرانى از درك حقيقت باز...
توسط : پروازاخر

خطبه 042-پرهيز از هوسرانى

 

پرهيز از هوسرانى و دنياپرستى اى مردم! من از دو چيز بر شما بسيار بيمناكم: يكى هوسرانى و ديگرى آرزوهاى بسيار. هوسرانى از درك حقيقت باز مى دارد و آرزوى بيشمار، آخرت را به فراموشى مى سپارد. بهوش باشيد! كه دنيا پشت كرده و به شتاب روان است. و از آن باقى نمانده، مگر به اندازه نمى كه در ته كاسه اى مانده و آن نيز ريخته باشد، و بدانيد كه آخرت در پيش است و هر دو را فرزندانى هست. ولى شما از فرزندان آخرت باشيد، نه از فرزندان دنيا. زيرا كه روز رستاخيز، هر فرزندى به مادر خود مى پيوندد. و امروز روز عمل است و كار، نه روز حساب و شمار. و فردا روز حسابگرى است و فرصت كارى نيست. (سيد شريف گويد: الخذاء، شتاب است و برخى از مردم جذاء مى گويند، يعنى دل رهاندن از خير و سود دنيا).

سه شنبه 21/1/1386 - 12:40
پسندیدم 0
UserName