پيله ات را بگشاي...
توسط : دیوژن م

چه کسي مي داند

که تو در پيله تنهايي خود تنهايي؟

چه کسي مي داند

که تو در حسرت يک روزنه در فردايي؟

پيله ات را بگشاي

تو به اندازه يک پروانه زيبايي

پيله ات را بگشاي

زندگي ، من ، خورشيد

ما همه منتظريم

زندگي سبزتر از آن چيزي است

که تو در خاطر خود داشته اي

پيله ات را بگشاي

دست از اين همه ظلمت بردار

دل به يک روشني محض سپار

پيله ات را بگشاي ...

سه شنبه 21/1/1386 - 10:53
پسندیدم 0
UserName