جناب سلمان یک صحابه عادی نبود...

شیخ عباس قمی درکتاب منتهی الامال آورده است:

از روایات چنین مستفاد شده است که ایشان اسم اعظم می دانست واز محدّّثین بود. عالم به غیب ومنایا بوده واز تحف بهشتی در دنیا میل فرمود وبهشت مشتاق وعاشق او بوده.

حق تعالی پیامبر را به محبت 4 کس امر فرمود که یکی از ایشان سلمان است.

وآیاتی در مدح او و اقران او نازل شده وجبرئیل هروقت برپیامبرنازل می شد امر میکرد ازجانب پروردگار سلمان راسلام برساند ومطلع گرداند اورا به علم منایاوبلایا وانساب.

وشبها برای اوخدمت رسول خدا وعلی (ع) مجلس خلوتی بوده وچیزهایی از مکنون ومخزون علم الله به اوتعلیم فرموده اند که احدی غیر او قابل نبوده وقوه تحمل آنها را نداشته  ورسید به جایی که امام صادق (ع) در باره ایشان فرمود:

سلمان درک کرد علم اول وآخر را و او دریایی است که هرچه از او بردارند تمام نمی شود واو از ما اهل بیت است.

 

سه شنبه 21/1/1386 - 9:25
پسندیدم 0
UserName