دنبال جای خلوت می گردی ؟
توسط : shokry1344
نام خدا
 
هيچ مکاني آنقدر شلوغ نيست که در آن نتوان با خدا خلوت کرد
سه شنبه 21/1/1386 - 9:15
پسندیدم 0
UserName