لحظه ديدار نزديک است..
توسط : دیوژن م
  لحظه ديدار نزديک است
  باز من ديوانه ام، مستم
  باز می لرزد دلم ، دستم
  باز گويی در جهان ديگری هستم
  های، نخراشی به غفلت گونه ام را ، تيغ
  های ، نپريشی صفای زلفکم را ، دست
  و آبرويم را نريزی ، دل
   ای نخورده مست،
   لحظه ديدار نزديک است.
                مهدی اخوان ثالث
شنبه 18/1/1386 - 9:47
پسندیدم 0
UserName