مهدي (ع)
توسط : dat_com2_1368

دردا كه در اين عالم فاني رهتوشه بجز وصف رخ يار نداريم

                                                                    تا بهر تعجيل وصالش از طرفه جان مايه گذاريم

 

                                                                                         از :محسن كيخوايي

                                                                                                                            

شنبه 18/1/1386 - 1:45
پسندیدم 0
UserName