کارايی GPRS

GRPS در تئوری بايد بتواند سرعت انتقال اطلاعات را تا 115 کيلوبيت در ثانيه برساند، در حالی که در عمل اين سرعت به 40 کيلوبيت در ثانيه می رسد.حال آنکه سرعت ارتباط در دستگاه های متفاوت GPRS به مراتب با يکديگر فرق می کنند.برای محاسبه سرعت ارتباطات در دستگاههای GPRS بهتر است طرح کدها و ساختمان کلاس های مربوط به آن را متوجه شويم.
GPRS در کل دارای چهار نوع کد CS1,CS2,CS3,CS4 می باشد. هر کدام از اين کدها قابليت انتقال اطلاعات با حداکثر سرعت 21.4 کيلوبيت در ثانيه را دارند و در هر يک از آنها قسمتی برای تصحيح خطا در انتقال اطلاعات مد نظر است.CS1 دارای بيشترين سهم برای تصحيح اطلاعات می باشد و فقط در حدود 9 کيلوبيت در ثانيه از 21.4 کيلوبيت در ثانيه جهت انتقال اطلاعات باقی می ماند.CS2,CS3 دارای سرعت بيشتری می باشند و سرعت انتقال اطلاعات در آنها به حدود 13.4 و 15.6 کيلوبيت در ثانيه می رسد.و در CS4 سرعت انتقال به حداکثر مقدار خود می رسد و هيچ نوع تصحيح اطلاعاتی در اين قسمت انجام نمی گردد.دستگاههای موجود GPRS، تنها CS1,CS2 را با سرعتی پايين تر ارائه می دهند و در مواقع لازم اين دو به جای يکديگر مورد استفاده قرار می گيرند.
شبکه های GSM و GPRS هر دو امکان دادن 8 انشعاب داده ای در هر لحظه از زمان را دارا می باشند که به هر يک از آنها يک timeslot می گوييم.لذا سرعت انتقال اطلاعات را می توان با کنار هم قرار دادن timeslot ها بيشتر و بيشتر کرد. در عمل سرعت انتقال به علت محدوديت ايجاد شده توسط شرکت ارائه دهند خدمات و همين طور محدوديت موجود در دستگاهها کاهش می يابد.لذا در مواقع اشغالی موبايل چه از طريق داده و چه از طريق صدا، ممکن است تنها يک timeslot خالی بماند. و از آنجا که ممکن است اينترنتی که شرکت ارائه دهنده سرويس به صورت مشترک باشد، ممکن است در برخی موارد، سرعت ارتباط از سرعت خطوط تلفنی معمول پايين تر بيايد.
دستگاههای GPRS هم قادر هستند تعداد محدودی timeslot را با يکديگر ادغام کنند و بر اين اساس به کلاس های مختلفی تقسيم می شوند.کلاس 2 تنها يک slot برای ارسال اطلاعات و 2 slot برای دريافت اطلاعات دارد، در حالی که کلاس 12 دارای 5 slot برای هر تنظيمی می باشد.
کلاس 6 معمول ترين کلاس به کار رفته در دستگاههای GPRS می باشد و يک slot برای ارسال اطلاعات و سه slot برای دريافت داده ها دارا می باشد.

جمعه 17/1/1386 - 17:8
پسندیدم 0
UserName