آينده جهان از ديدگاه قرآن

آينده جهان از ديدگاه قرآن
قرآن كريم در موارد مختلفى با تعبيرهاى متفاوت به اين مساءله پرداخته و با قاطعيت و
تـاءكـيـد اعـلام كرده كه جهان آينده ، جهان صالحان و پرهيزكاران خواهد بود و اراده خداوند بر پـيـروزى يـكـتـاپـرستان و بندگان شايسته اوست . به آيه (14) شريفه زير توجه كنيد:
((وَعـَدَاللّهُ الَّذيـنَ امـَنـُوا مـِنـْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الاَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذيـنَ مـِنْ قـَبـْلِهـِمْ وَ لَُيمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذىِ ارْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اءَمْناً يَعْبُدُونَنى لا يُشْرِكُونَ بى شَيْئاً...))(15)
خـداونـد بـه كـسـانـى از شما كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، وعده مى دهد كه آنها را بـطـور قطع خليفه روى زمين خواهد كرد همان گونه كه به پيشينيان خلافت روى زمين بخشيد و ديـن و آيـيـنـى را كـه براى آنها پسنديده پا بر جا و ريشه دار خواهد ساخت و ترس آنها را به امـنـيـت و آرامـش تـبـديـل خـواهـد كرد، بگونه اى كه تنها مرا بپرستند و چيزى را براى من شريك نگيرند.
در هـر وعـده سـه ركـن وجـود دارد: وعـده دهـنـده كه در اينجا خداوند است ، وعده گيرنده كه مؤ منان صالحند و سوم موارد وعده كه در آيه فوق عبارتند از:
1 ـ استخلاف و حكومت روى زمين به نمايندگى از خداوند.
2 ـ تمكين دين كه نفوذ معنوى و حكومت قوانين الهى بر تمام پهنه زندگى است .
3 ـ تـبـديـل خـوف بـه امـنـيـت و بـرطـرف شـدن تمام عوامل ترس و ناامنى و جايگزين شدن امنيت كـامـل و آرامـش در هـمه زمين ، آرامش و امنيت ريشه دار و دايمى نه ظاهرى و نسبى كه در جهان امروز شـاهـد آن هـسـتـيـم چـرا كـه امـنـيـت حـاكـم بـر جـهـان امـروز بـر اثـر تـعـادل قـواى نـظـامـى و سـلاحـهـاى ويـرانـگـر مـيـان قـدرتـهـاى دنـيـاسـت و هـر روزى كـه اين تـعـادل بـر هـم بـخـورد، پـايـه هاى اين امنيت كاذب و نسبى نيز فرو خواهد ريخت و در واقع مى توان گفت كه بر جهان تعادل وحشت حاكم است نه امنيت .
هـمـچـنـيـن در آخر آيه ، هدف نهايى از تحقق حكومت واحد الهى بر پهنه گيتى ، چنين ذكر شده كه مـردم تـنها خدا را بپرستند و چيزى را شريك او قرار ندهند. و اين هدف ، راه حكومت الهى را از راه حـكـومتهاى غير الهى جدا مى كند، چرا كه هدف نهايى در آنها، برخوردارى همه از رفاه برتر و بهره مندى بيشتر از لذايذ مادى است .
بايد توجه داشت كه وعده قرآن نسبت به تحقق حكومت صالحان در پهنه زمين ، نوعى پيشگويى نسبت به فراهم شدن زمينه پذيرش دين حق در سطح وسيعى نيز هست . و از نظر روايات اسلامى نـيـز افـراد و گـروهـهـاى مـمـتـازى بـا عـنـايـتـهـاى خـداونـدى ، مـوانـع تـشـكـيـل حـكـومـت واحـد جـهـانـى را از سـر راه بـرداشـتـه ، زمـيـنـه را بـراى تـحقق آن فراهم مى كنند.(16)

جمعه 17/1/1386 - 11:52
پسندیدم 0
UserName