استدلالهای نابجا

استدلالهای نابجا

 

گاهی دانش آموزان تحت تاثی فشارهای درسی و ترس از نتیجه نگرفتن،به استدلالهای نابجا،روی میآورند

ناخوداگاه برای فرار از واقعیتها و کاستن تنشهای درونی مورد استفاده قرار میگیرند

کس با فلان معدل و رتبهی بالا نتوانست درکنکور قبول شود و با این استدلال، کم کاریهای خود را توجیه می نماید

10

 

روز از برنامهی خود عقب افتاد براساس استدلالی معیوب و از شدت ناراحتی و اضطراب،فرصتهای موجود را از هم دست میدهد،و دانشآموزانی هم

کمبود امکانات مالی و کمبودهای دیگر را مبنای پیشداوریهای منفی خود قرار میدهند

شواهد نامطمئن،ناقص و گاه نادرست است

.این استدلالها معمولا به عنوان وسیلهای.دانشآموزی بر مبنای اطلاعات ناقص،دلیل میآورد که فلان.ساعت در روز درس بخواند تا موفق شود، دانشآموزی اگر یکی دو - کس دیگر بدون داشتن آمادگیهای لازم،برای خود تحلیل میکند که باید 12.نکتهی مهم در این استدلالها، قضاوت بر مبنای اطلاعات و.
چهارشنبه 15/1/1386 - 14:13
پسندیدم 0
UserName