جملا زيبا
توسط : varcheh

Education experience

and memories

are the three things

no one can take away

from you

 

آموختن ، تجربه کردن و خاطرات

سه موضوعی هستند که هیچکس نمی تواند

آنها را از شما بگیرد

 

 

Its nice to be important

but it is more important

to be nice

 

این بسیار عالیست که فرد مهمی باشیم

اما مهمتر از آن اینست

که انسانی عالی باشیم

 

 

Dont put the key to your

happiness in someone

elses pocket

 

کلید شادمانی خود را

در جیب فرد دیگری قرار ندهید

 

 

Content makes poor

men rich

discontent makes rich

men poor

 

قناعت فقیر را غنی می کند

ناسپاسی

ثروتمند را فقیر می سازد

 

 

Kindness is an effort

which never goes waste

 

مهربانی

کوششی است

که هرگز از بین نمیرود


چهارشنبه 15/1/1386 - 12:31
پسندیدم 0
UserName