تمام كدهاي خطاي مودم
توسط : Ebrahim000

كدهاي خطاي مودم

600 - اگر سيستم در حال شماره گيري باشد و دوباره شماره گيري نماييد اين خطا نمايش داده مي شود.

601 - راه انداز Port بي اعتبار مي باشد.

602 - Port هم اكنون باز است،  كامپيوتر را مجددا راه اندازي نمایید.

603 - بافر شماره گيري بيش از حد كوچك است.

604 - اطلاعات نادرستي مشخص شده است .

605 - نمي تواند اطلاعات Port را تعيين كند .

606 - Port متصل نمي شود .

607 - ثبت وقايع بي اعتبار مي باشد .

608 - مودم پيدا نمي شود.

609 - نوع راه انداز مودم شناسايي نشده است .

610 - بافر غير معتبر است. 

611 - راهياب در دسترس نيست .

612 - راهياب اختصاص داده نشده .

613 - فشرده سازي بي اعتباري انتخاب شده است . 

614 - سرريزي بافر .

615 - Port پيدا نشده است .

616 - يك درخواست ناهمزمان در جريان مي باشد .

617 -Port هم اكنون قطع مي باشد .

618 - Port باز نمي شود.

619 - Port قطع مي باشد .

620 - هيچ نقطه پاياني وجود ندارد .

621 - نمي توان فايل دفتر تلفن را باز کرد .

622 - نمي توان فايل دفتر تلفن را بارگذاري کرد .

623 - نمي توان ورودي دفتر تلفن را پيدا کرد .

624 - نمي توان روي فايل دفتر تلفن نوشت .

625 - اطلاعات غير معتبر در دفتر تلفن مشاهده مي شود .

626 - رشته را نمي توان بارگذاري كرد .

627 - كليد را نمي توان پيدا کرد .

628 - Port قطع شده .

629 - ارتباط شما از کامپيوتري که شماره گيري کرده ايد قطع شد.

630 - کامپيوتر هيچ پاسخي را از مودم دريافت نمي کند.

631 - Port توسط كاربر قطع شد .

632 - اندازه ساختار داده اشتباه مي باشد .

633 - مودم براي Remote Access Dial-up پيكر بندي نشده است .

634 - نمي تواند كامپيوتر شما را روي شبكه راه دور ثبت نمايد .

635 - خطاي ناشناخته  .

636 - دستگاه اشتباهي به Port بسته شده است .

637 - رشته  نمي تواند تغيير يابد . 

638 - زمان درخواست به پايان رسيده است .

639 - شبكه ناهمزمان قابل دسترس نيست .

640 -خطاي NetBIOS  .

641 -سرور نمي تواند منابع NetBIOS را اختصاص دهد .

642 - يكي از اسامي NetBIOS هم اكنون روي شبكه راه دور ثبت شده  .

643 -Network adaptor درسرور با شکست مواجه شد .

644 - شما popus شبكه را دريافت نخواهيد كرد .

645 - Authentication داخلي اشكال پيدا كرده است. (توضيح بيشتر )

646 - حساب در اين موقع روز اجازه ورود ندارد .

647 - حساب قطع مي باشد .

648 - اعتبار کلمه عبور تمام شده است .

649 - حساب اجازه Remote Access را ( دستيابي راه دور ) را ندارد .

650 - سرور Remote Access ( دستيابي راه دور ) پاسخ نمي دهد .

651 - مودم شما ( يا ساير دستگاههاي اتصال دهنده ) خطايي را گزارش كرده است .

652 - پاسخ نا مشخصي از دستگاه دريافت مي گردد .

653 -  ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در ليست فايل .INF موجود نمي باشد .

654 - يك فرمان يا يك پاسخ در قسمت INF دستگاه به يك ماكرو نامشخص اشاره مي نمايد .

655 - ماکرو در قسمت فايل INF مشاهده نمي شود .

656 . ماكرو  در فايل INF  شامل يك دستور العمل نامشخص مي باشد .

657 - فايل INF دستگاه نمي تواند باز شود .

658 - اسم دستگاه در فايل INF دستگاه يا در فايل .INI رسانه بيش از حد طولاني مي باشد .

659 - فايل INI رسانه به نام ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .

660 - فايل .INI رسانه براي اين فرمان پاسخي را ندارد .

661 - فايل INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

662 - تلاش براي قرار دادن يك ماكرو ليست نشده در قسمت فايل .

663 - فايل .INI رسانه به نوع ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .

664 - نمي تواند به حافظه اختصاص دهد .

665 - Port براي Remote Access (دستيابي راه دور) پيكر بندي نشده است.

666 - مودم شما (ياساير دستگاههاي اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمي كنند .

667 - فايل .INI رسانه را نمي تواند بخواند .

668 - اتصال از بين رفته است .

669 - پارامتر به كار برده شده در فايل INI رسانه بي اعتبار مي باشد .

670 - نمي تواند نام بخش را از روي فايل INI رسانه بخواند .

671 - نمي تواند نوع دستگاه را از روي فايل INI رسانه بخواند .

672 - نمي تواند نام دستگاه را از روي فايل INI رسانه بخواند .

673 - نمي تواند كاربر را از روي فايل INI رسانه بخواند .

674 - نمي تواند بيشترين حد اتصال BPS را از روي فايل INI رسانه بخواند .

675 - نمي تواند بيشترين حد BPS حامل را از روي فايل INI رسانه بخواند .

676 - خط اشغال مي باشد .

677 - شخص به جاي مودم پاسخ مي دهد .

678 - پاسخي وجود ندارد . 

679 - نمي تواند عامل را پيدا نمايد .

680 - خط تلفن وصل نيست .

681 - يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش مي شود .

682 - Writing section name با مشكل روبرو شده است .

683 - Writing device type با مشكل روبرو شده است .

writing device name -684 با مشكل روبرو مي باشد .

685 - Writing maxconnectbps با مشكل روبرو شده است .

686 - Writing maxcarrierBPSبا مشكل روبرو شده است .

687 - Writing usage با مشكل روبرو شده است .

688 - Writing default off با مشكل روبرو شده است .

689 - Reading default off با مشكل روبرو شده است .

690 - فايل INI خالي ست .

691 - دسترسي صورت نمي پذيرد زيرا نام و كلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي باشد .

692 - سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .

693 - Binary macro با مشكل روبرو شده است -

694 - خطاي DCB يافت نشد .

695 - ماشين هاي گفتگو آماده نيستند .

696 - راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشكل روبرو شده است .

697 - Partial response looping با مشكل روبرو شده است .

698 - پاسخ نام كليدي در فايل INF  دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمي باشد .

699 - پاسخ دستگاه باعث سر ريزي بافر شده است .

700 - فرمان متصل به فايل INF  دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد .

701 - دستگاه به يك ميزان BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده com تغيير مي يابد .

702 - پاسخ دستگاه دريافت مي گردد زماني كه هيچكس انتظار ندارد .

703 - در فعاليت كنوني مشكلي ايجاد شده است .

704 - شماره اشتباه callback .

705 - مشكل invalid auth state .

706 - Invalid auth state با مشكل روبرو شده است .

707 - علامت خطاياب . x. 25

708 - اعتبار حساب تمام شده است .

709 - تغيير پسورد روي دامين با مشكل روبرو مي باشد .

710 - در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري يش از حد اشباع شده مشاهده مي گردد.

711 - Rasman initialization صورت نمي گيرد گزارش عملكرد را چك كنيد

712 - درگاه Biplex در حال اجرا مي باشد. چند ثانيه منتظر شويد و مجددا شماره بگيريد .

713 - مسيرهاي ISDN فعال در خط اصلي قطع مي باشد .

714 - كانال هاي ISDN كافي براي ايجاد تماس تلفني در دسترس نمي باشند .

715 - به دليل كيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي فراواني رخ مي دهد .

716 - پيكر بندي remote access IP غير قابل استفاده مي باشد .

717 - آدرسهاي IP در static pool remote access IP وجود ندارد .

718 - مهلت بر قراري تماس PPP پايان پذيرفته است .

719 - PPP توسط دستگاه راه دور پايان مي يابد .

720 - پروتكل هاي كنترلppp پيكر بندي نشده اند .

721 - همتاي PPP پاسخ نمي دهد .

722 - بسته PPP بي اعتبار مي باشد .

723 - شماره تلفن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولا ني مي باشد .

724 - پروتكل IPX نمي تواند بر روي درگاه dial –out نمايد زيرا كامپيوتر يك مسير گردان IPX مي باشد .

725 - IPX نمي تواند روي درگاه dial – in شود زيرا مسير گردان IPX نصب نشده است .

726 - پروتكل IPX نمي تواند براي dial – out ، روي بيش از يك درگاه در يك زمان استفاده شود .

727 - نمي توان به فايل TCPCFG  DLL دست يافت .

728 - نمي تواند آداپتور IP متصل به remote access را پيدا كند .

729 - SLIP استفاده نمي شود مگر اينكه پروتكل IP نصب شود .

730 - ثبت كامپيوتر كامل نمي باشد

چهارشنبه 15/1/1386 - 11:42
پسندیدم 0
UserName