پرتوي از كلام حضرت محمد ( ص )؛ پدر و مادر
توسط : amir5896
  بنام خداوند هستي بخش

پرتوي از كلام حضرت محمد ( ص )

پدر و مادر

-         مادر خود، مادر خود، مادر خود را رعايت كن ، سپس پدر خود را و پس از آن كساني را كه به تو نزديكترند.

-         بهشت زير قدم مادران است .

-         هر كه پيشاني مادر خويش را ببوسد از آتش جهنم مصون شود.

-         دوستي پدر خويش را حفظ كن و رشته آن را مبر، كه خداوند نور تو را خاموش مي كند.

-         با پدران خود نيكي كنيد تا فرزندانتان با شما نيكي كنند.

-         دعايي كه پدر براي فرزند كند مانند دعايي است كه پيغمبر براي امت خود مي كند.

-         دو چيز را خداوند در اين جهان كيفر مي دهد، تعدي و ناسپاسي پدر و مادر.

-       خداوند به وسيله نيكي به پدر و مادر ، عمر انسان را فزون مي كند.

-         نيكي با پدر و مادر ، جاي جهاد را مي گيرد.

-         خشنودي خدا در خشنودي پدر و مادر است ، و دلگيري وي در دلگيري آنها است.

هر كه از روي مهرباني به صورت پدر و مادر خويش نظر كند، خدا به پاداش آن براي وي حج مقبول نيكويي رقم زند.

سه شنبه 14/1/1386 - 10:25
پسندیدم 0
UserName