مورد لعن واقع شدن


قال رسول الله  صلى الله عليه وآله :

 تارك الصلاة ملعون فى التوراة ملعون فى الانجيل ملعون فى الزبور ملعون فى القران ملعون فى لسان جبرئيل ملعون فى لسان ميكائيل ملعون فى لسان اسرافيل ملعون فى لسان محمد


ترك كننده نماز در تورات و انجيل و زبور و قرآن مورد لعنت قرار گرفته و به زبان جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و محمد (ص ) ملعون است .


(انوار الهداية ، ص 197، الحكم الزاهره ، ص 294)


سه شنبه 14/1/1386 - 9:58
پسندیدم 0
UserName