نمی خواستم دلش بشکنه...
توسط : ياس كوچك
 

براي هزارمين بار پرسيد: تاحالا شده من دلت رو بشکنم؟

منم براي هزارمين بار

به دروغ گوفتم: نه.

                     هيچ وقت... تا مبادا دلش بشکنه.

 

يکشنبه 12/1/1386 - 14:33
پسندیدم 0
UserName