ببخشید البته...
توسط : ياس كوچك
 

آرامش در زندگی بهترین چیزه...

بیا به آرامش فکر کنیم
به زندگی
به عشق
به زیبایی
به بهشت
به جهنم
به درک
به تو چه
به من چه
برو اعصاب ندارم

يکشنبه 12/1/1386 - 14:22
پسندیدم 0
UserName