مبارک باد...
توسط : shokry1344
به نام خدا
«... مبارك باد بر شما چنين حكومتي كه در آن اختلاف نژاد
و سياه و سفيد و ترك و فارس و كرد و بلوچ مطرح نيست.
همه برابرند و فقط در پناه تقوا و برتري به اخلاق فاضله و
اعمال صالحه هست و تفاوت بين زن و مرد و بين اقليت هاي
مذهبي و ديگران در امر اجراي عدالت نيست...»
 
از پيام حضرت امام خميني قدس سره به مناسبت 12 فروردين 1358
يکشنبه 12/1/1386 - 5:35
پسندیدم 0
UserName