اون که هميشه بهش عشق مي ورزيدم آخرش گذاشت و ...
توسط : 1367

آره  اون که بهش عشق مي ورزي اونم مي ره و فراموشت مي کنه انگار که اصلاً عشقي درميون نبوده ، انگار که نبودي که يادش بياد از اينکه روزي عاشقش بودي

فقط اينو بدون که هيچ دوستي وفا نمي کنه مگه اينکه بخاطر محبوب واقعي باشه اوني که سعادت تو را خواسته مي دوني کي را دوست داشته باشي اوني را که با او رابطه داره  دوستان دوستت ، دوست تواند و اونهايي که با دوستت دشمني ميکنند دشمن تواند نمي توني ادعا کني که علي را دوست داري اما اونهايي را که آنحضرت (ع) دوست مي داشت دشمن مي شماري

معشوق واقعي خداست و حضرت محمد حبيب الله است و اهل بيت و يارانش بواسطه‌ي او به خدا نزديکترند از ديگران .

شنبه 11/1/1386 - 23:59
پسندیدم 0
UserName