پلک هایم سنگینی می کنند ...
توسط : 01_uniqe

 

در تنگـــــــــــــــــــــنای غبار آلـــــــــــود کوچـــــه ها

جایــــــــی که چکــــــــــــــــــــــــاوک ها نمــی خوانند

و خوش باوران افق را با دســـــت لمــــــس می کنند

مــــــــــــــردم مــــــــــرده انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ...

زیرا نمی شنوند صدای طبل های کودکان گرســنه را

و نمی بینند که عاقلان، در بند کشیده ســـرود آزادیند !

آنجا که عده ای چون فیلان سرمست با زر می خوابند

و مدینــــــــــــــه ای در حسرت جـــــــــایی برای داشتن

جــــــــــــــــــــایی که کمــــــــــــتر نقــــــــــاب زننــــد !

و خدایشـــــــــان را پس پلکهایشــــــــان حس کــــــنند

می خواهم وضـــــــــــــــــــــوی صبـــــــــــر بگـیرم ...

تا شـــــــــــــــــاید اندکی پلــــــــــــــــک بر هم زنــــــــم

 

 

Regards : Unique

چهارشنبه 8/1/1386 - 11:55
پسندیدم 0
UserName