نصيحت
توسط : shokry1344
به نام خدا
 
امام حسن عسکري(ع):
 
هر کس برادر (ديني) خود را
 
پنهاني نصيحت کند ،او را آراسته و
 
اگر آشکارا نصيحتش نمايد ارزش
 
او را کاسته است.
چهارشنبه 8/1/1386 - 3:30
پسندیدم 0
UserName