نماز استيجارى ، نذر، عهد و قَسَم

نماز استيجارى ، نذر، عهد و قَسَم
بعد از مرگ انسان ، مى شود براى نماز و عبادت هاى ديگر او كه در زندگى به جا نياورده ،ديگرى را اجير كنند؛ يعنى به او مزد دهند كه آن ها را به جا آورد و اگر كسى بدون مزد هم آن هارا انجام دهد صحيح است . (م 1533)
اجير بايد خود را به جاى ميّت ، فرض كند و عبادت هاى او را قضا نمايد و اگر عملى را انجامدهد و ثواب آن را براى او هديه كند كافى نيست . (م 1537)
مرد براى زن و زن براى مرد مى تواند اجير شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بايدبه تكليف خود عمل نمايد. (م 1542)
اگر كسى براى انجام دادن نمازى نذر و عهد كرده و يا قسم بخورد كه آن نماز را به جا آوردبه جا آوردن آن نماز بر او واجب مى شود. (ر. ك : بهقبل از م 728)
يك نكته : نماز استيجارى ، نذر، عهد و قسم را از اقسام نمازهاى واجب شمردن مسامحه است ؛ زيراآنچه در اين نمازها واجب است وفا به نذر، عهد، قسم و اجاره است نه عنوان نماز.(21)
نماز مسافر
در تشريع احكام الهى دو خصوصيّت (مصالح بندگان ) و(تسهيل در امور) مراعات شده است . حكم شكسته خواندن نمازهاى چهار ركعتى در مسافرت نيز ازاين مساءله مستثنى نيست . قرآن كريم در يك اصل كلّى خصوصيّت(تسهيل در امور) را در تشريع احكام مدّ نظر قرار داده ، مى فرمايد:
(يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(22)
خداوند، راحتى شما را مى خواهد، نه زحمت شما را.
امام رضا(ع ) نيز (مصالح بندگان ) را در تشريع شكسته بودن نمازها چنين بيان مى كند:
نماز در سفر شكسته است ؛ براى اين كه نماز واجب در ابتدا ده ركعت بود، بعد هفت ركعت به آناضافه شد، ولى خداوند از باب لطف و رحمت ، آن مقدار زيادى را به خاطر سفر و مشكلات آنتخفيف داد تا مسافر به كارهاى لازم خود برسد و نماز مغرب شكسته نشد؛ زيرا اين نماز، دراصل ، خود شكسته است .(23)
انسان بايد در سفر، نمازهاى چهار ركعتى را دو ركعت (يعنى شكسته ) به جا آورد؛ به شرط آنكه مسافرتش از هشت فرسخ كه حدود چهل و پنج كيلومتر است كمتر نباشد. اگر مسافر ازجايى كه نمازش تمام است ، مثل وطن ، حداقل چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد،نمازش در اين سفر هم شكسته است . (م 1272 1273)
كسى كه به مسافرت مى رود زمانى بايد نمازش را شكسته بخواند كهحدّاقل به مقدارى دور شود كه ديوارهاى شهر را نبيند و اذان آن را هم نشنود(24) و چنانچهقبل از آن كه به اين مقدار دور شود بخواهد نماز بخواند، بايد نماز را تمام بخواند.
(شرط هشتم قبل از م 1318)

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:56
پسندیدم 0
UserName