تکبر
توسط : mansoor43

خود پسنـــدی با تکبر بی گمان هستی قرین
کی به دنیا اهل این خصلت دلیرند و وزین
دوست با ابلیس پــر تلبیس در هر محفلی
با تکبر زندگی دارند و پر از چهـره چین
فی البداهه: منصور مقدم 16/2/ 1396
شنبه 16/2/1396 - 17:40
پسندیدم 0
UserName