معلم
توسط : mansoor43

((معلم باغبان گلها))

با معلــــم شاخ نورسته نموده گل نشان

گر سخنور بلبلــــی دیدی و الحان گران

دان کــه از زحــمت معلــم ایــن نـــــوا

بی معلم کی بودباغی به عالم چون جنان

فی البداهه: منصور مقدم 14/2/1396

پنج شنبه 14/2/1396 - 14:6
پسندیدم 0
UserName