فلفل تند
توسط : nazaninzeighami
فلفل تندویتامینCزیادی داردومیتوان گفت غنی ترین منبع ویتامین Cاست.

فلفل تند انرژی غذا را تا حد زیادی بالا برده،باعث گرمازایی دربدن،ودرنهایت منجر به کالری سوزی وکاهش وزن میشود.
Image result for ‫فلفل تند‬‎
سه شنبه 17/12/1395 - 15:6
پسندیدم 0
UserName