اوج با نماز
توسط : mansoor43

با نمازاست اوج انســان برفرازهردیار

از جماعت می شود فــرد مسلمان پایدار

بادل ارخوانی نمازی باجماعت ای عزیز

می رسی برجنت عیشت مدام لیل ونهار

فی البداهه: منصورمقدم 16/12/

دوشنبه 16/12/1395 - 16:6
پسندیدم 0
UserName