وزن قد جنین
توسط : nazaninzeighami
#وزن_قد_جنین 

هفته هشتم تا حدود هفته بیستم، قد جنین از بالای سر او تا زیر کفل(نزدیکی باسن) اندازه گیری می شود:

هفته هشتم بارداری – قد: 1.6 سانتی متر / وزن: 1 گرم
هفته نهم بارداری – قد: 2.3 سانتی متر / وزن: 2 گرم
هفته دهم بارداری – قد: 3.1 سانتی متر / وزن: 4 گرم
هفته یازدهم بارداری – قد: 4.1 سانتی متر / وزن: 7 گرم
هفته دوازدهم بارداری – قد: 5.4 سانتی متر / وزن: 14 گرم
هفته سیزدهم بارداری – قد: 7.4 سانتی متر / وزن: 23 گرم
هفته چهاردهم بارداری – قد: 8.7 سانتی متر / وزن: 43 گرم
هفته پانزدهم بارداری – قد: 10.1 سانتی متر / وزن: 70 گرم
هفته شانزدهم بارداری – قد: 11.6 سانتی متر / وزن: 100 گرم
هفته هفدهم بارداری – قد: 13 سانتی متر / وزن: 140 گرم
هفته هجدهم بارداری – قد: 14.2 سانتی متر / وزن: 190 گرم
هفته نوزدهم بارداری – قد: 15.3 سانتی متر / وزن: 240 گرم
هفته بیستم بارداری – قد: 16.4 سانتی متر / وزن: 300 گرم

و از حدود هفته بیستم به بعد نیز معمولاً قد جنین از بالای سر او تا نوک انگشتان پا محاسبه شده است:

هفته بیستم بارداری – قد: 25.6 سانتی متر / وزن: 300 گرم
هفته بیست و یکم بارداری – قد: 26.7 سانتی متر / وزن: 360 گرم
هفته بیست و دوم بارداری – قد: 27.8 سانتی متر / وزن: 430 گرم
هفته بیست و سوم بارداری – قد: 28.9 سانتی متر / وزن: 501 گرم
هفته بیست و چهارم بارداری – قد: 30 سانتی متر / وزن: 600 گرم
هفته بیست و پنجم بارداری – قد: 34.6 سانتی متر / وزن: 660 گرم
هفته بیست و ششم بارداری – قد: 35.6 سانتی متر / وزن: 760 گرم
هفته بیست و هفتم بارداری – قد: 36.6 سانتی متر / وزن: 875 گرم
هفته بیست و هشتم بارداری – قد: 37.6 سانتی متر / وزن: 1 کیلو و 5 گرم
هفته بیست و نهم بارداری – قد: 38.6 سانتی متر / وزن: 1 کیلو و 153 گرم
هفته سی ام بارداری – قد: 39.9 سانتی متر / وزن: 1 کیلو و 319 گرم
هفته سی و یکم بارداری – قد: 41.1 سانتی متر / وزن: 1 کیلو و 502 گرم
هفته سی و دوم بارداری – قد: 42.4 سانتی متر / وزن: 1 کیلو و 702 گرم
هفته سی و سوم بارداری – قد: 43.7 سانتی متر / وزن: 1 کیلو و 685 گرم
هفته سی و چهارم بارداری – قد: 45 سانتی متر / وزن: 2 کیلو و 146 گرم
هفته سی و پنجم بارداری – قد: 46.2 سانتی متر / وزن: 2 کیلو و 383 گرم
هفته سی و ششم بارداری – قد: 47.4 سانتی متر / وزن: 2 کیلو و 622 گرم
هفته سی و هفتم بارداری – قد: 48.6 سانتی متر / وزن: 2 کیلو و 859 گرم
هفته سی و هشتم بارداری – قد: 49.8 سانتی متر / وزن: 3 کیلو و 83 گرم
هفته سی و نهم بارداری – قد: 50.7 سانتی متر / وزن: 3 کیلو و 288 گرم
هفته چهلم بارداری – قد: 51.2 سانتی متر / وزن: 3 کیلو و 462 گرم (زمان متوسط زایمان طبیعی)
هفته چهل و یکم بارداری – قد: 51.7 سانتی متر / وزن: 3 کیلو و 597 گرم
هفته چهل و دوم بارداری – قد: 51.5 سانتی متر / وزن: 3 کیلو و 685 گرم
Image result for ‫وزن قد جنین‬‎ 
چهارشنبه 4/12/1395 - 13:34
پسندیدم 0
UserName