نماز حلال مشکل
توسط : mansoor43

استعینوا خون ز قرآن و بخوان ذکــر جلیل

صبرکن برمشکل برخوان نمازی چون خلیل

رو چـو بر درگاه رب آری بدان وارسته ای

این نمازت شکـر حق است بندگی بهتر دلیل

فی البداهه: منصور مقدم 29/11/1395

جمعه 29/11/1395 - 10:51
پسندیدم 0
UserName