زندگی برد و باخت
توسط : mansoor43
زندگــی با بُـــرد از دست دادن است

اصل این معنـــی یقین با زادن است

گر نباشد زندگـــی شیــــرین کجاست

زندگانی گاه برپاو گاهی افتادن است

فی البداهه: منصور مقدم 27/11/1395

چهارشنبه 27/11/1395 - 12:46
پسندیدم 1
UserName