حضور مردم
توسط : mansoor43

نامداران جانثــاران روزهمت آمددند

روزیاری روزغیرت روزعزت آمددند

آمدن تا گل بروید در تمــــام این دیار

مرد وزن اهل کرم بهرسعادت آمددند

فی البداهه منصور مقدم 22/11/1395

جمعه 22/11/1395 - 18:54
پسندیدم 0
UserName