تفکر آمریکائی
توسط : mansoor43

(( تفکر آمریکائی ))
شنواز قصه های هوش و بی هوش

مگر کارتر نبود با بوش چون موش

همیـــــن حال تـــرامپ آمد به بازار

نیاســـوده بــود فکـــرش ابـو بوش

فی البداهه: منصور مقدم 14/11/1395

پنج شنبه 14/11/1395 - 16:37
پسندیدم 0
UserName