حفاظت خدا
توسط : mansoor43

گر خدا خواهد رساند کشتی بشکسته جاه

گر چه طوفانی بود بحر و نباشد تکه گاه

تیغ هم بارد چو باران و هـزاران راهزن

باز هم کشتی رسد بر مقصد و دلها براه

فی البداهه: منصور مقدم 28/9/1395

 

يکشنبه 28/9/1395 - 17:3
پسندیدم 0
UserName