بسیج
توسط : mansoor43

((بسیج‌ و فرهنگ‌ انتظار))

راد مردان بسیجی یـــاران روز یار/ منتظر بر قائم و آماده سازه کار زار/
این دلیران رادمرد روز پیکارنــد راد/ از ازل دل پاک دارند و نکودل استوار /
عالمی مشاق دیدار قمرروی نگار/ هربسیجی صبح و شب بین جانثار/
جانثارندتا که فرهنگ غنی انتظار/ گل کند درعالم و عالم شودزیبانگار/
بستری ســــازند که آید آن نگار/ اصل بودن زندگی محو لقای انتظار/
درتمام عرصه هادارندتلاش پایدار/ نا زمینه گل کنند بهر قــدوم پاک یار/
لشکرمخلص بسیج است پرتوان/ باتلاش وهمتش درکل عالم استوار /
درتمام عرصه هاجان برکف است / مکتبش قرآن وایمان شرافت افتخار /
زندگانی طی نمایدبا امیدو انتظار/ منتظربرقائم است وبردلیلش پایدار /
درجهان پرشراره مخلصان استوار/ برق غیرت می زنندبرخرمن بداعتبار/
هربسیجی درپی خورشیدعشق/ وردلب دارد دعابادل بسی لیل ونهار/
بی گمان خورشید مهر و همدلی/ سر زند ازمکه و شادی بیاردهر دیار/
روزشادی از بسیــج است یاروان/ گرد فرمانده بخوانند شعر روز یادگار/
شاعر و نویسنده: منصور مقدم /

پنج شنبه 4/9/1395 - 12:3
پسندیدم 0
UserName