راهنمای استفاده از فکس پاناسونیکpanasonickx-fp362(قسمت هشتم)

یکی از فکس های پاناسونیک که از محبوبیت خاصی نزد کاربران برخوردار است فکس پاناسونیک kx-fp362 است.

این مدل فکس پاناسونیک دارای منشی تلفنی تمام دیجیتال است.

سرعت ارسال فکس kbps است. ظرفیت /  برگ تغذیه خودکار اسناد را دارد. دارای caller id و speaker phone است.

حافظه اختصاصی پیامگیر فکس پاناسونیک:

دستگاه شما دو حافظه اختصاصی برای پیامگیر دارد. تماس گیرندگان می توانند پیام خصوصی را در یکی از این حافظه ها برای شما ضبط کنند. فقط شخصی که رمز حافظه اختصاصی را بداند، می تواند به پیام های ذخیره شده در آن حافظه اختصاصی گوش کند. این قابلیت زمانی مورد نیاز خواهد شد که از این دستگاه به صورت مشترک با دیگران استفاده می کنید.

 برای استفاده از حافظه های اختصاصی:

 1- هنگامی که دستگاه در حالت TAD/FAXقراردارد،پیام اصلی خود را ضبط کنید.

2- با استفاده از برنامه پیام اصلی پیامگیر خود را با این مضمون ضبط کنید:"شما با شماره... تماس گرفته اید، در حال حاضر امکان پاسخگویی وچود ندارد.فاکس خود را ارسال کنید یا پس از شنیدن صدای بوق، پیام بگذارید. برای ضبط یک پیام خصوصی، دستگاه خود را روی حالت شماره گیری صوتی(تن) قرارداده و دکمه ستاره و پس از آن 1 یا 2 را فشار دهید.

3-در صورت نیاز یک پیام برای کسانی که وارد حافظه اختصاصی می شوند ضبط کنید.

4- در صورت نیاز رمز حافظه ها را تغییر دهید. برای حافظه 1 از کد #51 و برای حافظه 2 از کد #52 استفاده کنید.

5- دستگاه را در حالت TAD/FAXتنظیم کنید.

 روش ضبط پیام در حافظه اختصاصی:

برای اینکه تماس گیرندگان بتوانند در حافظه اختصاصی پیام ضبط کنند،با توجه به مطالب ذکر شده به آنها بگویید:

1- با شماره شما تماس بگیرند. پیام اصلی شما پخش خواهد شد.

2-دستگاه خود را در حالت شماره گیری صوتی(تن)قرار داده و * و پس از آن شماره حافظه (1 یا2) را فشار دهند.

3- پیام حافظه اختصاصی پخش خواهد شد. پس از شنیدن صدای بوق ، پیام خود را ضبط کنند.

**اگر تماس گیرندگان در مرحله 2 شماره حافظه را وارد نکنند(یا درست وارد نکنند) پیامشان در حافظه عادی ذخیره خواهد شد.

 

یک نمونه برای پیام حافظه اختصاصی:

"شما وارد حافظه اختصاصی((اسم شما)) شده اید. لطفا پس از شنیدن بوق پیام بگذارید".

روش ضبط پیام اصلی حافظه اختصاصی فکس پاناسونیک:

1- دکمه MENU را فشار دهید.

2- دکمه # و پس از آن دکمه 5 را فشار دهید.

3- برای حافظه اختصاصی یک، دکمه 5 یا برای حافظه اختصاصی دو، دکمه 6 را فشار دهید.

4- دکمه + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا RECORDظاهر شود.

5- دکمه SET را فشار دهید و در نزدیکی میکروفن پیام خود را ضبط کنید.

** صفحه نمایش زمان باقیمانده برای ضبط پیام را نشان خواهد داد.

6- پس از پایان پیام، دکمه STOP را فشار دهید.

* پیام ضبط شده پخش خواهد شد. با + یا - می توانید صدا را زیاد یا کم کنید.

7- دکمه MENU را فشا ردهید.

پخش کردن پیام اصلی موجود در حافظه اختصاصی فکس پاناسونیک:

1- دکمه MENU را فشار دهید. سپس دکمه # و پس از آن دکمه 5 را فشار دهید.

2- برای حافظه اختصاصی یک، دکمه 5 و برای حافظه اختصاصی دو، دکمه 6 را فشار دهید.

3- دکمه + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا CHECK ظاهر شود.

4- دکمه SET را فشار دهید.

*دستگاه پیام اصلی حافظه اختصاص را پخش خواهد کرد.

5- دکمه MENU را فشار دهید.

 پاک کردن پیام اصلی موجود در حافظه اختصاصی:

1- دکمه MENU را فشار دهید. سپس دکمه # و پس از آن دکمه 5 را فشار دهید.

2- برای حافظه اختصاصی یک، دکمه 5 و برای حافظه اختصاصی دو، دکمه 6 را فشار دهید.

3- دکمه + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا ERASE ظاهر شود.

4- دکمه SET را فشار دهید.

* پیام اصلی حافظه اختصاصی پاک خواهد شد.

5- دکمه MENU را فشار دهید.

پخش پیام های ضبط شده در حافظه اختصاصی:

 1- دکمه 8را دوبار فشار دهید.

2- + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا حافظه اختصاصی مورد نظر ظاهر شود.

3- PLAY MESSAGE را فشار دهید. اگر رمز ورود به حافظه را تنظیم کزده اید آنرا وارد نمایید.

**پیام های جدید ذخیره شده پخش خواهد شد و اگر پیام جدیدی ذخیره نشده باشد، کل پیام ها پخش خواهند شد.

4- برای پایان دادن به عمل پخش پیام، دکمه STOP را فشار دهید.

* برای تکرار یک پیام، پخش پیام بعدی ، توقف پخش، تنظیم سرعت پخش و پاک کردن پیام را ببینید.

...

 روش ضبط یک پیام شخصی در حافظه اختصاصی:

1- دکمه 8 را دوبار فشار دهید.

2- + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا حافظه اختصاصی مورد نظر ظاهر شود.

3- دکمه RECORD را فشار دهید. بوق بلندی پخش خواهد شد. پس از شنیدن بوق، پیام خود را ضبط کنید.

4- پس از اتمام پیام، دکمه STOP را فشار دهید.

پاک کردن پیام های موجود در حافظه اختصاصی فکس پاناسونیک:

 1- دکمه 8 را دوبار فشار دهید.

2- + یا - را به تعداد لازم فشار دهید تا حافظه اختصاصی مورد نظر ظاهر شود.

3- دکمه ERASE و پس از آن، دکمه SET را فشار دهید.

 فروش پاناسونیک،فروشpanasonic،نمایندگی پاناسونیک، نمایندگی panasonic، فروش گوشی پاناسونیک،فروش گوشی panasonic

 

دوشنبه 17/8/1395 - 10:28
پسندیدم 0
UserName