تسخیر لانه جاسوسی آمریکا
توسط : mansoor43

گر نبودی نصرت حق در میان

بی گمان می مـــاند بیت ظلمان

دست حق ویران نمود بدخانه را

تا شود عبـــرت برای مفســـدان

فی البداهه: منصور مقدم 12/8/1395

چهارشنبه 12/8/1395 - 17:17
پسندیدم 0
UserName