حقوق بشر
توسط : mansoor43

       ((حقوق بشر واقعی))

کل دنیا هست ملل،نی صاحبان زور و زَر

کی حقوق زورمندان شد حقـوقی از بشر

زور مندان اهل خدعه اهل نیرنگ و ریا

بهر حرص مال دنیـــا سازمانند بی بصر

با وتوحق می خورند و مال مردم برهوا

در تمام این جهـان آتش بپا  و درد  سر

هست آمریکا وچند کشورحقوق کل مال؟

ننگ ونفرت بر هیمن افکار شر بی اثر

دریقین مردم ولی نعمت به عالم برترند

انتظارند برحقوقی درجهـان دوراز ضرر

کل عالم دوست دارند  گل عـدالت بندگی

بی گمان خواهان منجی باغدیرندهمسفر

فی البداهه: منصور مقدم 29/6/1395

دوشنبه 29/6/1395 - 10:56
پسندیدم 0
UserName