درس از قرآن
توسط : mansoor43

 خدعه و نیرنگ را مرغ ابابیل است جواب

کار نیکو گر کنی حــق می رساند صد ثواب

دستگیری کن فقیــــر و مستمنـد  و دل فکار  

جایگاهت جنت است و رزق داری شهد ناب

فی البداهه: منصور مقدم 17/6/1395 

چهارشنبه 17/6/1395 - 10:35
پسندیدم 0
UserName