حب دنیا ممنوع
توسط : mansoor43

حسرت دنیا به دل دارم شود چون غنچه باز      

 غنچه می ماند همیشــه راز دنیا مانده راز

در پی کی می شود طی شد همین عمر قلیل       

  رفت عمر و آرزوها مانده بس طول داراز

فی البداهه: 1/6/1395 منصور مقدم  

دوشنبه 1/6/1395 - 12:31
پسندیدم 0
UserName