زندگي چيست؟ زندگي زيباست آن را ستايش كن. زندگي شادمانيست آن را امتحان كن. زندگي روياست
توسط : MCLAREN
زندگي چيست؟

زندگي زيباست آن را ستايش كن.

زندگي شادمانيست آن را امتحان كن.

زندگي روياست آن را درك كن.

زندگي مبارزه است با آن روبرو شو.

زندگي وظيفه است آن را انجام بده.

زندگي بازيست، آن را بازي كن.

زندگي عهد و پيمان است به آن وفا كن.

زندگي اندوه است بر آن غالب شو.

زندگي آواز است آن را زمزمه كن.

زندگي تلاش است آن را بر عهده گير.

زندگي تراژدي است با آن مواجه شو.

زندگي حادثه است، حادثه جوباش.

زندگي شانس است آن را جستجو كن.

زندگي، زندگيست بخاطرش زندگي كن.
چهارشنبه 25/3/1384 - 4:4
پسندیدم 0
UserName