نارگيل يك ضرب المثل قديمي است كه مي گويد:ميمون پير دستش را داخل نارگيل نمي كند. در هندوستان
توسط : MCLAREN
نارگيل

يك ضرب المثل قديمي است كه مي گويد:ميمون پير دستش را داخل نارگيل نمي كند. در هندوستان شكارچيان براي شكار ميمون سوراخ

كوچكي در نارگيل ايجاد مي كنند و يك موز در آن مي گذارند و زير خاك پنهانش مي كنند. ميمون دستش را به داخل نارگيل ميبرد و به

موز چنگ مي اندازد اما ديگر نمي تواند دستش را بيرون بكشد و چون مشت اش از دهانه سوراخ خارج نمي شود. فقط به خاطر اينكه حاضر

نيست ميوه را رها كند. ميمون درگير يك جنگ ناممكن معطل مي ماند و سرانجام شكار مي شود.

همين ماجرا دقيقا در زندگي ما رخ مي دهد. ضرورت دستيابي به چيزهاي مختلف در زندگي ما را زنداني آن چيزها ميكند. در حقيقت

متوجه نيستيم كه از دست دادن بخشي از چيزي بهتر از از دست دادن كل آن است. در تله گرفتار ميشويم اما از چيزي كه به دست آورده

ايم دست نمي كشيم. خودمان را عاقل مي دانيم اما در ته دل مي دانيم كه اين رفتار جوري حماقت است.
چهارشنبه 25/3/1384 - 3:53
پسندیدم 0
UserName