اولین زبان كدام زبان است? یعنی خداوند با كدام زبان با حضرت آدم ع سخن گفته? عربی,عبری یا...?
توسط : alireza_modafe
سوال: اولین زبان كدام زبان است? یعنی خداوند با كدام زبان با حضرت آدم ع سخن گفته? عربی,عبری یا...?
پاسخ: در اینكه زبان حضرت آدم و حوا چه بوده و چگونه با هم گفتگو می كرده اند اختلاف است كه به اهم اقوال می پردازیم:
1.برخی می گویند با توجه به این كه خط و زبان محصول زندگی جمعی و مستمر عده ای از افراد بشر، آن هم در بستر زمانی نسبتاً طولانی است. می توان گفت: حضرت آدم و انسان های آغازین فاقد زبان متداول بودند. آنان در آغاز با اشاره و اصوات بسیط، خواسته های خویش را به دیگران تفهیم می كردند و كم كم اصوات بسیط، جای خویش را به اصوات مركب داد و زبان ابتدایی شكل گرفت، سالیان متمادی گذشت و به تدریج خط تصویری یافت شد و سپس تكامل نمود و خط میخی و بعد خط حروفی پدید آمد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت كه در زمان حضرت آدم(ع) خط و زبان متداول وجود نداشت . 
لیكن نمی توان این سخن را با قاطعیت بیان داشت، چون این امور از مسائل ما قبل تاریخ است و شواهد تاریخی برای اثبات و یا نفی آن چندان وجود ندارد. وانگهی حضرت آدم(ع) پیامبر بود و او از راه وحی ـ كه راهی است غیر متعارف ـ دانش آموخت. قرآن می گوید:و علّم آدم الأسماء كلّها؛خداوند همه نام ها را به او آموخت... در تفسیر این آیه برخی از مفسران گفته اند:خداوند جمیع لغاتی را كه فرزندان آدم تا روز قیامت به آن تكلّم می كنند، به او آموخت.( علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 1، ص 147.)
طبق این تفسیر می توان گفت كه حضرت آدم(ع) با بهره مندی از علم لدنی تمامی زبان ها را می دانست. البته برخی از مفسران مقصود از علم به اسماء، علم به حقایق علم هستی را مقصود دانسته اند، نه كلمات و لغات را.
2. برخی می گویند: آنچه از روایات امامان معصوم (ع) بر می آید این است كه زبان حضرت آدم (ع) سُریانی بوده است و زبان سریانی اولین زبان انسان است . زبان سریانی در طول قرون تغییرات بسیاری كرده است ؛ و شكلهای تغییر یافته آن به صورت گویشهای گوناگون زبان سریانی هنوز موجودند. زبان سریانی ، یكی از زبانهای اقوام سامی است كه اهل سوریه و عراق بوده اند ؛ و سام نام پسربزرگ حضرت نوح است ؛ و نژاد سامی از فرزندان او هستند. لهجه آشوریها و كلدانیهای سوریه و عراق و تركیه و ایران سریانی است ؛ البته لهجه آشوریها با كلدانیها تفاوتهایی نیز دارد. دیگر زبانهای سامی عبارتند از آشوری ، بابلی ، عبری ، آرامی ، عربی و حبشی ( ر.ك: فرهنگ معین ؛ واژه سریانی و واژه سام و سامی) طبق روایات معصومین (ع) تا زمان حضرت ابراهیم غلبه با زبان سریانی بوده است ؛ ولی بعد از آن زبان عبری كه تكامل یافته تر است ، رواج پیدا كرده است ؛ لذا كتب انبیاء بعد از حضرت ابراهیم (ع) به زبان عبری بوده است. عبر یكی از اجداد حضرت ابراهیم است و عبری و عبرانی منسوب به اوست ؛عبرانی نام اول قوم بنی اسرائیل است ؛ زبان عبری نیز از زبانهای سامی است .(ر.ك: فرهنگ معین ؛ واژه عبری و عبرانی) زبان عربی هم از زبانهای سامی است و با عبری و سریانی خویشاوندی داشته و تكامل یافته تر از همه آنهاست ؛ و از نظر ظاهر و وزن كلمات و دستور زبان ،قرابت زیادی با عبری دارد. (ر.ك:فرهنگ معین ؛ واژه عربی)
از برخی روایات استفاده می شودكه حضرت نوح (ع) ابوالبشر ثانی است ؛ یعنی در طوفان نوح بسیاری از مردم نابود شده اند و از بین افراد باقی مانده ، تنها نسل فرزندان و همراهان حضرت نوح در زمین گسترش یافته است ؛ این فرزندان هر كدام در روی زمین به سمتی كوچ كرده و نسل انسان را گسترش داده اند ؛ و زبان آنها به خاطر دوری از همدیگر به گونه های متفاوتی تغییر یافته است. پس می توان گفت كه ریشه تمام زبانها در اصل زبان سریآنی بود .( علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 1، ص 148)
3.برخی می گویند كه زبان حضرت آدم عربی بوده است و اشاره به روایتی می كنند كه از معصوم (ع) نقل شده كه فرموده اند: پنج تن از انبیاء (ع) سریانی بودند :آدم و شیث و ادریس و نوح و ابراهیم ؛ و زبان آدم (قبل از هبوط از بهشت ) عربی بود و آن زبان اهل بهشت است ؛ پس زمانی كه پروردگارش را معصیت كرد خداوند متعال بهشت و نعمات آن را با زمین و كشاورزی عوض كرد و زبان عربی او را به سریانی تبدیل كرد و فرمود:پنج تن از انبیاء عبرانی بودند اسحاق و یعقوب و موسی و داود و عیسی و پنج تن از انبیاء عرب بودند هود و صالح و شعیب و اسماعیل و محمد(ص) و... ( بحارالأنوار ج : 11 ص : 57) دلیل دیگر این افراد اشعاری است كه به عربی حضرت آدم می سروده است.( علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 1، ص 148)
چهارشنبه 20/5/1395 - 14:2
پسندیدم 1
UserName