شناخت خدا
توسط : ایران2264
برای آن که خداوند بخشنده و مهربان را بشناسی،
تو باید محبت کنی و بخشش نمایی.
برای شناخت خداوند عادل، باید به عدالت رفتار کرد.
برای شناخت هر وجهی از خداوند،
باید همان گونه بود و همان گونه زیست.
ق
چهارشنبه 2/4/1395 - 10:37
پسندیدم 0
UserName