پر از عشق خدا …
توسط : ایران2264
زندگی خیلی هم پیچیده نیست....نه نیست...دلتو بتکون از هرچی خشم ونفرت وکینه وبدی خالیش کن...
خالی که شد پر کن از مهربونی...پر از عشق خدا ...
بعد هرکه سر راهت قرار گرفت یه شاخه مهربونی از تو دلت بهش هدیه کن...اره یه لبخند ...یه دلگرمی...یه حرف شیرین...
خوبی کن بی منت ...خوبی کن بخاطر دل خودت... دلی که با خوبی تو خوب میشه...
پایه دنیا خوبیه...خوبی بی منت ...خوبی کن ولی بدون چشمداشت
اونموقعه تازه زندگی رو زندگی کردی.
ث
چهارشنبه 2/4/1395 - 10:35
پسندیدم 0
UserName