جوهره آفرينش مفرد است و اين جوهره عشق نام دارد. عشق نيرويي است كه ما را بار ديگر به يكديگر مي پيوندد
توسط : MCLAREN
جوهره آفرينش مفرد است و اين جوهره عشق نام دارد. عشق نيرويي است كه ما را بار ديگر به يكديگر مي پيوندد تا تجربه اي را كه در

زندگي هاي متعدد و در مكانهاي متعدد جهان پراكنده شده است، بار ديگر متراكم كند عشق يگانه پل ميان جهان مرئي و جهان مريي است

كه همه آدميان آن را مي شناسند. يگانه زبان موثر براي ترجمه درس هايي است كه كيهان هر روز به آدميان مي آموزد.

پائولوكوئيلو_ بريدا
دوشنبه 23/3/1384 - 12:12
پسندیدم 0
UserName