روزگار با لاف
توسط : mansoor43

گیرم که  به لاف روزگاری  به مراد

این لاف کجا شــــود یقین  بِه به نهاد

گرراستی و صدق نمائی  شب و روز

دنیا و هـــم عقبـــــی بشود  معدن شاد

فی البداهه: منصور مقدم  1/12/1394

شنبه 1/12/1394 - 20:48
پسندیدم 0
UserName